Göteborg 031 - 309 53 00 info@tsi.se

Integritetspolicy

 

Din integritet är viktig för oss, därför har vi upprättat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, samt dina rättigheter.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Technology Solution & Integration Sverige AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du använder vår hemsida, när du registrerar ett supportärende eller när du kontaktar oss.

 

Oftast är det uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med visat intresse för hjälp med supportärenden eller vid användningen av någon av våra tjänster, t ex email, backup, antivirus. Vanligtvis består uppgifterna av namn, adress, mailadress och telefonnummer.

Vad är syftet med att samla in och spara uppgifterna?
Huvudsakligen är det för att kunna erbjuda och leverera våra tjänster, d v s genomföra telefonsupport, fjärrsupport, utföra projekt, fullfölja avtal eller erbjuda tilläggstjänster, eller hantera kontakten med dig som blivande kund.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Delar vi uppgifterna med någon tredje part?
Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon utomstående part. Däremot kan vi komma att dela dem med våra samarbetspartners i de fall som vår partner levererar en tjänst som en del av vårt erbjudande (t ex serienummer på hårdvara) eller att du som kund beställt en tilläggstjänst (t ex email, backup).

På vilken grund sparar vi uppgifterna?
Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör relationen mellan oss och dig som kund:
• Samtycke, då du själv samtyckt till att vi sparar uppgifter.
• Avtal, då vi har ett avtal med dig som kräver personuppgifter t ex ett Drift & Supportavtal, Projektavtal, Tjänsteavtal, Köpeavtal.
• Lagkrav, t ex bokföringslagen och Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Intresseavvägning, då intresset för oss att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter, t ex spara telefonnummer för att kontakta en person efter ett supportärende.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vilket medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge.

 

Dina rättigheter.

Rätt till återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket, avtal eller lagkrav.

 

Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Har du klagomål?
Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Technology Solution & Integration Sverige AB, integritet@tsi.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Personuppgiftsbiträde
Technology Solution & Integration Sverige AB är personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

 

Kontaktuppgifter
Technology Solution & Integration Sverige AB
IDROTTSVÄGEN 14A
431 62 Mölndal
E-post: integritet@tsi.se